Menu Luk

2011

Generalforsamlingen blev afholdt i Ramsøhallens klublokale den 8. februar 2011. Til stede var 7 personer herunder 5 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Peter Rassing blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at annoncering om generalforsamling var i Heden en dag senere end vedtægterne foreskriver. Generalforsamlingen var derfor ikke lovligt indkaldt. Ingen på generalforsamlingen havde dog noget at indvende og hvis ingen senere har noget at indvende, vil beslutninger på denne generalforsamling være gældende.
2. Valg af stemmetæller
Der blev ikke valgt nogen stemmetæller. Dirigenten kunne selv overskue en afstemning om nødvendigt.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se beretning ved Flemming B. Jepsen her
4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det kommende år til orientering

Flemming H. Jensen gennemgik og forklarede begge dele.
Peter Rassing kommenterede, at klubben jo lige så godt kan gå efter at udnytte driftstilskud fra kommunen fuldt ud.
Se regnskab her og budget her.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Der var ingen forslag kommet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Flemming H. Jensen, Henrik Gerner Rasmussen og Flemming B. Jepsen var på valg og var villige til genvalg. Ingen andre var opstillede, hvorfor alle tre blev genvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den 1/3 2011.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Flemming Warnke og Preben Munter er villige til genvalg. De blev valgt.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lone Bilyk var villig til genvalg som revisor. Lone blev genvalgt
Vedtægterne siger egentlig, at der skal være 2 revisorer og en suppleant. Mangel på en revisor og en suppleant blev godkendt af generalforsamlingen.
9. Valg af evt. spille/trænerudvalg
Bestyrelsen afgør, om der bliver brug for et spille og trænerudvalg. Det er ikke p.t. et udvalg.
10. Eventuelt
Der var ikke nogen punkter til eventuelt.