Menu Luk

2013

Generalforsamlingen blev afholdt i Ramsøhallens klublokale den 5. februar 2013. Til stede var 7 personer herunder 4 fra bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Preben Munter blev valgt som dirigent og konstaterede, at annoncering om generalforsamling i Heden ikke var rettidig, men da generalforsamlingen har været annonceret på klubbens hjemmeside siden november 2013, blev den erklæret lovligt indkaldt.

2. Valg af stemmetæller
Der blev ikke valgt nogen stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se beretning ved Carmen Wilkes Uhre her.

4. Forelæggelsen af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering
Flemming H. Jensen gennemgik og forklarede begge dele, som begge blev godkendt. Se regnskab her og budget her.
Til regnskabet blev stillet spørgmål om hvilke sponsorindtægter klubben har. Svaret er, at sponsorindtægterne blev indkasseret ved sponsoraftalernes start og kan sælges igen efter 5 år.

5. Behandling af evt. indkomne forslag Der var ingen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Henrik Gerner Rasmussen, Flemming H. Jensen og Flemming B. Jepsen var på valg. Alle modtog genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Flemming Warnke og Preben Munter er villige til genvalg. De blev valgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Lone Bilyk var villig til genvalg som revisor. Lone blev genvalgt Vedtægterne siger egentlig, at der skal være 2 revisorer og en suppleant. Mangel på en revisor og en suppleant blev godkendt af generalforsamlingen. En Vedtægtsændring er blevet overvejet, men kræver en generalforsamling med deltagelse af et flertal af medlemmerne. Derfor endnu ikke gennemført.

9. Valg af evt. spille/trænerudvalg
Bestyrelsen afgør, om der bliver brug for et spille og trænerudvalg. Det er ikke p.t. et udvalg.

10. Eventuelt
Niels viser bestyrelsens nye bud på en folder til information om klubben.
Flemming Warncke nævnte problemer med manglende oprydning og fejning af baner og anmodede om f.eks. et skilt.
Flemming Warncke meldte sig samtidig til reperation af hegn rundt om banen og foreslog et net over hegnet mod vest, så vi undgår at lede efter bolde på marken.